Sunday, February 20, 2011

Miniature Single Lever Paddle / Miniaturní jednopádlovka

Pádlo na cesty a do nepohody od American Morse Equipment
Paddle for trail and discomfort by AME

Na prvních pár SOTÁch jsem použil ruční klíč RM31 z provenience československé lidové armády.
Klič je to po mechanické stránce odolný, leč práce s ním je nepohodlná.
Proto, po přečtení článku Dana OK1HRA - http://ok1hra.nagano.cz/#200708 , jsem si objednal stavebnici. Na rozdíl od OK1HRA jsem si vybral jednopádlo, to aby byla výbava na soty co nejjednodušší.
Platbu jsem provedl pře PayPal, a protože jsem po týdnu neobdržel potvrzení platby či jakýkoliv oznam od výrobce (tak jako od Elecraftu) urgoval jsem objednávku u Douga W6AME. Ale opět bez odezvy. Po dalším týdnu zásilka dorazila. Při hledání návodu na stránkách výrobce jsem si všiml upozornění že výrobce resp. dodavatel nepotvrzuje přijetí platby ani odeslání objednaného zboží. Prostě Doug na to nemá nějakou regulérní firmu s takovým zázemím jako Elecraft.
Zásilka se zdála v pořádku. Krásně na centru opracované duralové dílce, s nádhernou povrchovkou plus další bižuterie. Návod na sestavení jsem si stáhnul z webu http://www.americanmorse.com/minib.htm a jal jsem se sestavovat. Za chvíli bylo vše v kupě. Ale po přišroubování horního krytu, páka jaksi drhla. Hledal jsem chybu právě v tom horním krytu. Zkoušel jsem jemným smirkem přebrousit hranu drážky. Bez úspěchu. Pak jsem zkusil páku otočit praporcem dolu a chod páky se markantně zlepšil. Pojal jsem podezření na špatně vyvrtané díry v páce, kterými se tato páka navléká na hřídelku.


Napsal jsem o mých problémech Dougovi - bylo to tuším v pátek.  V pondělí mne Doug informoval, že se jim podařilo chybným založením pák do přípravku, vyrobit několik zmetků a že mne obratem posílá náhradní díl.Ten dorazil cca za týden a po jeho instalaci bylo vše v pořádku.Ještě se musím zmínit, že k pádlu jsem si zakoupil originál držák na nohu - www.americanmorse.com/portapaddlelegmount.htm.
Viděl jsem kdysi film o československé bombardovací peruti RAF, kde palubní radiotelegrafista měl klič připevněn řemenem ke stehnu. Tento způsob upevnění mne velice zaujal a zdál se mi velice vhodný pro vysílání v přírodě.
Po několika zkušenostech v terénu musím potvrdit, že to je víc než dobré řešení.

Jen jednu malou nectnost má pádlo. Stavící šrouby délky zdvihu, procházejí po bocích skrz horní kryt. A pokud je potřeba klíč přidržet, mnohdy se stává že dojde k stisknutí těchto šroubu a následně k nechtěnému vysíláni nebo zmrvení vysílaných značek

--------------------------------------------------------------------------------------------------

On the first couple of SOTA I used a straight old key RM31 from the provenance of the Czechoslovak People's Army.
The key has mechanical resistance, but working with it is uncomfortable.
Therefore, after reading the article by Dan OK1HRA - http://ok1hra.nagano.cz/ # 200708 - I ordered American morse equipment company kit. Unlike OK1HRA  I chose single lever, it was to simpler for rucksack carriage.

I made a payment by PayPal, and after a week because I did not receive a payment confirmation or any notice from the manufacturer (such as the Elecraft) I sent an urgency to  Doug W6AME. But again, no response. The shipment arrived the next week. When I was searching for manual on the manufacturer's website, I noticed that the manufacturer write that doesn't confirm receipt or dispatch of goods. Probably Doug doesn't have a regular company like the Elecraft and he doesn't have a free time for correspondence.

Shipment seemed in order. Beautifully machined aluminum items, with a wonderful surface finish plus other little parts. The manual I downloaded from http://www.americanmorse.com/minib.htm and I began to assemble. For a while everything was in the cluster. But after screwing the top cover the handle had somehow rubbing. I was looking for a mistake at the very top of the cover. I tried to grind edge of the groove with fine emery paper . Without success. Then I tried to turn the lever  the banner down and lever travel is markedly improved. I conceived the suspicion of ill-drilled holes in the lever.
I wrote about my problems to Doug - I think it was Friday. On Monday, Doug informed me that they had problem with a drilling fixture and they produced a few faulty levers.  He immediately sent me a replacement part. It arrived about a week and after the installation it everything was fine. 


I must mention that I bought the original leg mount - www.americanmorse.com/portapaddlelegmount.htm.
I once saw a document about the Czechoslovak Bomber RAF Squadron, where board radio operator  had a key attached on his leg with strap. This method of attachment was very interesting and it seemed very suitable for outdoor using.
After several experiences I can confirm that it is more than a good solution.


Just a paddle has one little bad feature . Screws which adjust  travel, go through the top cover. And if you need to hold the key, often happens that you press of the bolt and accidentally set transmit to or signs are disturbed.

No comments:

Post a Comment